___________________________

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób, które odwiedzają stronę www.partnerkiproduktywnosci.pl („Serwis„) lub kontaktują się z Administratorem („Użytkownicy„).

Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”).

W przypadku zamieszczenia na stronie odesłań (linków) do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na tych stronach.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Edyta Jania-Kwiatkowska oraz Sylwia Hennek („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w mailowo: hello@partnerkiproduktywnosci.pl.

 2. Jakie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane?

W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator może gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika, w szczególności jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, które są niezbędne do realizacji usług przez Administratora, w szczególności dodawania komentarzy, korzystania z usługi newslettera, złożenia zamówienia;
 • dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach korespondencji prowadzonej z Administratorem w celu realizacji usług przez Administratora zgodnie z żądaniem Użytkownika;
 • dane dotyczące odwiedzin Użytkownika w Serwisie, w szczególności dotyczące ruchu, lokalizacji, komputera Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych, związanych z bieżącą obsługą Serwisu, jak również w celach analizy statystycznej.

Użytkownik, który dodał komentarz na stronie powinien mieć na uwadze, że treść komentarza oraz dobrowolnie podane przez niego imię, nazwisko lub pseudonim lub adres strony internetowej, będą publicznie dostępne dla pozostałych Użytkowników strony. W takim przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić.

3. W jakim celu Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie i bez uszczerbku dla Użytkowników gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkowników. W tym celu Administrator wdrożył wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i system ochrony danych, zapewniający ich odpowiednie zabezpieczenie przez nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub usunięciem. Użytkownik ma zagwarantowane, w każdym czasie, prawo decydowania o gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych osobowych. Jednocześnie w trosce o ochronę danych osobowych użytkowników, Użytkownicy korzystający z Serwisu podają wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w konkretnym i ograniczonym zakresie tj. w celu:

 1. realizowania usług dostępnych w Serwisie, a także zawierania umów między Administratorem a Użytkownikiem – przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji tych czynności przez Administratora (art. 6 uat. 1 lit. b RODO),
 2. analizowanie korzystania przez Użytkowników z Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest analiza i usprawnianie świadczonych usług ( 6 uat. 1 lit. f RODO),
 3. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami  – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość podjęcia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ( 6 uat. 1 lit. f RODO),
 4. wypełnianie ciążących obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 5. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego – przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 6. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowej – przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

4. Jak długo Administrator przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji konkretnego celu. W przypadku danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz ze względu na wypełnieniem obowiązków prawnych, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi usługami, jak również okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

5. Czy Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników innym podmiotom? 

Dane osobowe Użytkowników, co do zasady, nie są przekazywane zewnętrznym podmiotom, przy czym mogą być udostępnianie zewnętrznym podmiotom wyłącznie w celach związanych z realizacją celów przetwarzania, na podstawie zawartych umów i tylko zgodnie z wytycznymi. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty świadczące usługi IT, archiwizacyjne, marketingowe, badawcze i analityczne, świadczące usługi elektroniczne, płatnicze, doradcze i rachunkowe.

W powyższym zakresie Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników usługodawcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskich Obszarem Gospodarczym wyłącznie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie i na podstawie właściwych umów zapewniających standard ochrony.

6. Jakie prawa ma Użytkownik w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik, w każdym czasie, ma możliwość decydowania o swoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora, w szczególności użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • informacji o celu przetwarzania danych osobowych i kategoriach ich przetwarzania, czasie w jakim dane mają być przechowywane przez Administratora, a także przysługujących użytkownikowi prawach w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych;
 • informacji czy Administrator podejmuje wobec danych osobowych użytkownika zautomatyzowane decyzje m.in. w oparciu o profilowanie, a jeżeli tak to na jakiej zasadzie są podejmowane oraz jakie ma to konsekwencje dla użytkownika;
 • kopii danych osobowych – dostarczenie przez Administratora pierwszej kopii danych osobowych jest bezpłatne. W przypadku każdej kolejnej kopii danych osobowych, Administrator może naliczyć opłatę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z wydaniem kopii, o czym poinformuje użytkownika przed sporządzeniem kopii;
 • sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

W celu realizacji swojego prawa Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Preferowaną przez Administratora formą kontaktu, jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu żądania, Administrator w terminie 14 dni, bezpłatnie udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych przez niego działaniach w związku z żądaniem Użytkownika. Informacja zostanie udzielona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, wyraźnego żądania Użytkownika, Administrator może udzielić informacji ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi tożsamość Użytkownika. W przypadku dużej liczby żądań lub skomplikowanego charakteru żądania, termin na udzielenie informacji może zostać wydłużony o 2 miesiące.

W przypadku, gdy podjęcie przez Administratora żądanego przez Użytkownika działania nie jest możliwe, Administrator poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni o powodach niepodjęcia działania oraz o możliwości wniesienia skargi do właściwego organu oraz możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W przypadku, gdy żądanie Użytkownika jest nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione, Administrator może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem lub pobrać uzasadnioną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

 7. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji Serwisu, Administrator używa tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników.

Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies (poniżej instrukcja dla przeglądarek). W takim przypadku, Administrator informuje, iż  ograniczenie dokonane przez Użytkownika może wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie.

Pliki cookies przeznaczone są do zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania strony, w szczególności:

 • optymalizacji korzystania ze strony poprzez rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik i wyświetlenia Serwisu odpowiednio do potrzeb Użytkownika;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień;
 • tworzenie statystyk oglądalności Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę plików cookies dostępną na innych stronach internetowych niż Administratora.

Możliwe jest wyłączenie obsługi plików cookies w bezpośrednio w przeglądarce Użytkownika. Poniżej instrukcje, jak to wykonać:

Microsoft Edge – link: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Safari – link: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome – link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX

Firefox – link: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na stronie.